Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2017-04-10 07:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

Rätt att deltaga / Right to participate
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels finns införd i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017, dels har anmält sitt deltagande till bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017 kl. 16.00 per post till adress Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm eller per E-post: lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com. Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav.

Right to participate at the general meeting belong to those shareholders who are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB on Friday the 5th of May 2017, and have given notice about attendance to the general meeting to the company no later than Friday the 5th of May 2017 at 4.00 p.m. by regular mail to the address Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, SE-111 60 Stockholm or by e-mail to lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com. When giving notice about attendance, shareholders should state their name, personal/corporate registration number as well as postal address, telephone number and shareholdings.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar shall be enclosed. The original power of attorney document and, where applicable, the certificate should be submitted to the company by mail at the above mentioned address well in advance of the general meeting. The company provides a form of power of attorney at request and it is also available at the company’s website, www.scandinavianbiogas.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i års­stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 maj 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Shareholders whose shares are registered with a trustee must, in order to be entitled to attend the annual general meeting, temporarily register the shares in their own names. A shareholder who wishes to request such re-registration must notify its trustee well in advance of Friday the 5th of May 2017, when such registration must be completed.

Förslag till dagordning / Proposed agenda 

 1. Öppnande av bolagsstämman
  Opening of the general meeting
 2. Val av ordförande vid stämman
  Election of a chairman to conduct the meeting 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Drawing up and approval of the voting list 
 4. Val av en eller två justeringsmän
  Election of one or two persons to sign the minutes
   
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  Determination as to whether the meeting has been duly convened 
 6. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda for the meeting 
 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
  The CEO’s report and any questions in connection thereof
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  Presentation of the annual statement and the audit report and the consolidated annual statement and the consolidated audit report
 9. Beslut om
  Decision concerning
  a)   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet
  b)   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  appropriation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet
  c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  discharge of the directors and the CEO from liability
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  Determination of the number of board members and deputy board members
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  Determination of remuneration to the board of directors and the auditors
 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
  Election of board members, chairman of the board and deputy board members
 13. Val av revisor
  Election of auditor
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  The board of director’s proposed resolution to authorize the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles
 15. Avslutande av bolagsstämman
  Closing of the general meeting

Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b)
Decision regarding appropriation of the company's net profit/loss (item 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
The board of directors and the CEO propose that the net profit/loss for the year shall be carried forward and that no dividend shall be made for the 2016 financial year.

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisor (punkterna 10-13)
Proposal for resolution regarding the number of board members, fees and election of board members, chairman of the board, deputy board members and auditor (items 10-13)

Punkt 10 – Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter (utöver arbetstagarrepresentant) utan suppleanter.
Item 10 – The nomination committee proposes that the board of directors shall consist of six ordinary board members (besides employee representative) without any deputies.

Punkt 11 – Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 350 000 kronor och arvode till övriga ordinarie ledamöter skall utgå med 50 000 kronor vardera. Arvode till revisorerna för utfört revisionsarbete föreslås utgå med fast pris efter genomförd revisorsupphandling. Härutöver föreslås att arvode skall utgå till ledamöter i revisionskommittén med 25 000 kronor till kommitténs ordförande och med 15 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i kommittén.
Item 11 – The nomination committee proposes that remuneration to the chairman of the board shall be paid in an amount of SEK 350,000 and remuneration to the other ordinary board members shall be paid in an amount of SEK 50,000 each. Remuneration to the auditors for performed audit work is proposed to be paid with a fixed price after procurement of auditors. Further, it is proposed that remuneration to members of the audit committee shall be paid in an amount of SEK 25,000 to the committee’s chairman and SEK 15,000 to the other members of the committee.

Punkt 12 – Valberedningen föreslår att de nuvarande ordinarie ledamöterna Göran Persson, Andreas Ahlström, Sara Anderson, Anders Bengtsson och Hans Hansson omväljs som ordinarie ledamöter samt att David Schelin väljs som ny ordinarie ledamot. Vidare föreslås att Göran Persson omväljs som styrelsens ordförande.
Item 12 – The nomination committee proposes that the present ordinary board members Göran Persson, Andreas Ahlström, Sara Anderson, Anders Bengtsson and Hans Hansson are re-elected as ordinary board members, and to elect David Schelin as new ordinary member of the board of directors. It is further proposed that Göran Persson is re-elected as chairman of the board.

Punkt 13 – Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, som har för avsikt att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor.
Item 13 – The nomination committee proposes to, until the next annual general meeting, elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB to the company’s auditor, which intends to appoint Leonard Daun as the chief auditor.  

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkten 14)
The board of director’s proposed resolution to authorize the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles (item 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 36 000 000 aktier, motsvarande sammanlagt högst ca 40 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2017. Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra.

The board of directors proposes that the annual general meeting authorize the board of directors to, within the scope of the articles of association, with or without deviation from the shareholders’ preferential right, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on issues of new shares, warrants and/or convertibles. The total number of shares issued in accordance with this authorization may be equivalent to a maximum of 36,000,000 shares, corresponding to approximately 40 per cent of the number of shares in the company, based on the total number of shares in the company at the time of the notice to the 2017 annual general meeting. The issues shall be made with issue rates at market rate, and where applicable be subject to issue discount at market rate, and payment shall, apart from payment in cash, be made in kind or by set-off or otherwise with conditions. The purpose of the authorization and the reasons for any deviation from the shareholders’ preferential right is that the company shall be able to increase the company’s financial flexibility and/or the board of directors discretion, for example in connection with strategic acquisitions of companies and businesses that the company may carry out.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

The Board of Directors, the CEO or the person that the board of director appoints shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the general meeting that is required when registering with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A resolution in accordance with the board of directors’ proposal according to above requires the approval of shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Upplysningar på årsstämman / Information at the annual general meeting

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

The board of directors and the CEO shall, upon request by any shareholder and where the board of directors determines that it can be done without material harm to the company, provide information of circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda, and circumstances which may affect the assessment of the company’s or a subsidiary’s financial position and the company’s relationship to other group companies.

Handlingar inför årsstämman / Documentation for the annual general meeting 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Holländargatan 21A i Stockholm samt på bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com torsdagen den 20 april 2017. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Accounting documents and audit report as well as proxy for the meeting will be available on Thursday the 20th of April 2017 at the offices of the Company on Holländargatan 21A in Stockholm and at the company’s website www.scandinavianbiogas.com. All documents will be sent free of charge to any share­holder who so requests and states their email- or postal address.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 08:00.

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-22

Vi söker en lagspelare med ansvar för styr- och reglersystem

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-08-16

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Läs mer

2017-06-30

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Läs mer

2017-06-15

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Läs mer

2017-05-17

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Läs mer

2017-04-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Läs mer

2017-04-18

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Läs mer

2017-04-13

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Läs mer

2017-04-10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved