Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2017-04-13 07:00

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Bolaget har upprättat ett memorandum avseende Företrädesemissionen vilket kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017.

  • Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 26 april 2017 till och med den 10 maj 2017.
  • Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 3,90 SEK per aktie.
  • Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats.
  • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 april 2017.
  • Memorandum, anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på www.scandinavianbiogas.com och www.mangold.se.
  • Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till Wipunen varainhallinta Oy baserad på teckningsförbindelsen och motsvarar cirka 43 MSEK baserat på en kurs om 3,90 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Scandinavian Biogas producerar biogas som fordonsbränsle och förbehandlar matavfall och industriellt organiskt avfall i Norden, samt producerar rå biogas via sin produktionsanläggning i Sydkorea. Som en del av Bolagets långsiktiga målsättning att säkerställa tillväxt av biogasleverans och -användning, har Bolaget genomfört och kommer att genomföra en del tilläggs- och förbättringsarbeten i den befintliga produktionsanläggningen i Södertörn. För att finansiera dessa samt att stärka Bolagets likviditet genomför nu Bolaget två aktieemissioner.

Teckningsförbindelser
Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats av befintliga aktieägare.

Kapitalanvändning
Emissionslikviden från Företrädesemission avses användas till att:

  • finansiera pågående projekt, framförallt i Södertörn, samt 
  • stärka koncernens likviditet.

Villkor för Företrädesemissionen
Den 12 april 2017 beslutade styrelsen i Scandinavian Biogas, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 28 april 2016, om en nyemission av högst 6 006 177 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK avser att påkalla kvittning av sina lån i Företrädesemissionen. Lånen motsvarar cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 24 april 2017 är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Femton (15) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Scandinavian Biogas till en teckningskurs om 3,90 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 1 201 236 SEK från cirka 18 018 533 SEK till cirka 19 219 769 SEK och antalet aktier komma att öka med högst 6 006 177 stycken från 90 092 622 stycken till 96 098 839 stycken. För det fall nyteckning av aktier sker med stöd av Bolagets utestående teckningsoptioner innebär styrelsens beslut att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst cirka 2 067 kronor till 19 221 836 och antalet aktier ökar med ytterligare högst 10 333 aktier till 96 109 172 stycken.

Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen infaller den 24 april 2017 och teckningsperioden löper under perioden 26 april – 10 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning och betalning.

Preliminär tidsplan

20 april 2017  Sista dag att inneha aktier i Scandinavian Biogas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

21 april 2017  Första dag att inneha aktier i Scandinavian Biogas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

24 april 2017  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.

26 april–10 maj 2017  Teckningsperiod.

12 maj 2017 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Riktad nyemission
Styrelsen har även beslutat om en riktad nyemission av aktier till Wipunen varainhallinta Oy. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 3,90 SEK per aktie, motsvarande cirka 43 MSEK. Wipunen varainhallinta Oy har tecknat samtliga aktier i den riktade emissionen. Wipunen varainhallinta Oy är ett investmentbolag som investerar i Norden och Baltikum. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ser Wipunen varainhallinta Oy som en strategisk investerare. Den riktade nyemissionen motsvarar 11 000 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om cirka 2 200 000 kronor. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer den riktade nyemissionen innebära en utspädning om cirka 10 procent för nuvarande aktieägare.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Scandinavian Biogas i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 08:00 CET.

Disclaimer:
Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis strider mot tillämpliga lagar eller regler. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana lagar eller regler. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-22

Vi söker en lagspelare med ansvar för styr- och reglersystem

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-08-16

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Läs mer

2017-06-30

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Läs mer

2017-06-15

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Läs mer

2017-05-17

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Läs mer

2017-04-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Läs mer

2017-04-18

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Läs mer

2017-04-13

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Läs mer

2017-04-10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved